Skip to content →

Exhibition “Non-Absolute Abstraction”انتزاع غیرمطلق

برای دیدن کادر کامل نقاشی روی یک فریم کلیک کنید و برای تماشای همه آثار ورق بزنید


.

انتزاع غیرمطلق

ا“انتزاع غیرمطلق” عنوان دومین نمایشگاه دیبا ادیب است که از تیرماه 1397 به صورت مجازی در وب سایت شخصی نقاش به نمایش در آمد. این نمایشگاه مجازی شامل هجده اثر در ابعاد بزرگ بوده و تمامی آثار به شیوه اکسپرسیونیسم انتزاعی و با تکنیک اکرلیک روی بوم اجرا شده اند

ا بیانیه نمایشگاه مجازی “انتزاع غیرمطلق

.

همچنین در بدو نمایش آثار این مجموعه، خبر نمایشگاه “انتزاع غیرمطلق” توسط روزنامه تخصصی هنرمند و روزنامه سراسری سایه انتشار و بازتاب داده شد

ا 1397 هنر، رسالتی بدون مرز دارد“/ روزنامه تخصصی هنرمند/ تهران/ ایران

ا 1397 هنر، رسالتی بدون مرز دارد“/ روزنامه سراسری سایه/ تهران/ ایران

 و در ادامه بازتاب رسانه ای این نمایشگاه مصاحبه ای تخصصی با ادیب، در ارتباط با نمایشگاه “انتزاع غیر مطلق”، توسط روزنامه تخصصی هنرمند به چاپ رسید

ا 1397نمایشگاه مجازی، آینده پیش روی هنر است“/ روزنامه تخصصی هنرمند/ تهران/ ایران

.© ADIB All Rights Reserved from 2016